Landelijke implementatie Digitale Bereikbaarheidskaart (i-DBK)

Met de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) legt de brandweer de basis voor het inwinnen, delen en gebruiken van actuele informatie voor zowel operationeel optreden als de voorbereiding daarop. Hiermee hebben brandweereenheden de informatie die van levensbelang kan zijn direct en overzichtelijk bij de hand. Denk aan de aanwezigheid en locatie van preventieve voorzieningen, brandkranen en gevaarlijke stoffen. Voor flexibele inzet en voor interregionale bijstand is
het belangrijk dat deze informatie op het voertuig beschikbaar is. Ook bij inspectie/toezicht en handhaving is het van belang over de juiste informatie te beschikken. Het inwinnen van gegevens vanuit landelijke bronnen zoals basis- en themagebonden registraties bespaart tijd en levert uiteindelijk betere kwaliteit van informatie. Het einddoel is dat in alle gevallen actuele informatie beschikbaar is én gedeeld kan worden, zodat de preparatie enrepressieve fasen naadloos in elkaar over gaan. Daarmee worden besluiten over operationele inzet vereenvoudigd, fouten voorkomen en daarmee uiteindelijk aantal slachtoffers en materiële schade beperkt.

Projectdoel

Het project Implementatie DBK heeft tot doel de werkwijze voor maken, beheren en gebruiken van digitale bereikbaarheidskaarten in minimaal 16 regio’s in te voeren. De regio’s ondersteunen die werkwijze met een regionaal geografisch informatiesysteem (GIS). Hierdoor kunnen regio’s onderling informatie uitwisselen en samen van dezelfde informatie gebruikmaken. De regio’s zijn zelf verantwoordelijk voor de regionale invoering. Het landelijke project helpt regio’s door ontwikkelen van standaarden, bieden van handreikingen, uitwisselen van ervaringen, het expliciteren daarvan tot best practices en door gericht advies aan de regionaal projectleider. En niet te vergeten: door communicatiemateriaal over DBK en de voordelen ervan te verzorgen.

Projectresultaat

Aan het eind van de projectperiode (2010-2012) hebben alle 25 regio’s het DBK-concept opgepakt. Daarvan hebben er 8 de invoering afgerond en werken er nog 13 actief aan die invoering, met de verwachting dat in de loop van 2013 zo’n 21 regio’s de DBK hebben ingevoerd. Het aantal van 16 is dan ruimschoots gehaald. De overige 4 regio’s combineren de invoering met de regionalisering of een andere ontwikkelstap in de organisatie. Er wordt gebruik gemaakt van landelijke afspraken en van landelijke bronbestanden zoals kaartlagen van Kadaster en de basisregistratie voor adressen en gebouwen (BAG). De samenwerking met het landelijk project Netcentrisch Werken heeft hier vruchten afgeworpen. Er is een kritische massa bereikt voor het gebruik van DBK, dit zal het komende jaar verder toenemen. Regio’s zijn er in geslaagd om dankzij DBK achterstanden in bereikbaarheidskaarten weg te werken. Dit heeft alles te maken met het gebruik van landelijke bronnen en de tijdsbesparing door het GIS-pakket. Door het tekenwerk slimmer te
organiseren zijn besparingen tot 50% op tekencapaciteit behaald, terwijl het resultaat kwalitatief beter is. Ervaringen
van regio’s zijn geëxpliciteerd in best practices en landelijk gedeeld. Zo zijnregio’s bijvoorbeeld selectiever geworden in het al dan niet tekenen van bereikbaarheidskaarten op basis van voorbeeldcriteria uit één van de regio’s. Ook in
financiële zin is het project geslaagd. Het landelijke project is binnen de begroting gebleven en met de subsidie van € 1,2 miljoen van het programma M&ICT is ruim € 4,5 miljoen aan investeringen door de regio’s in gang gezet. De subsidie heeft dus een fors effect gehad.

Ervaringen

De succesvolle adoptie van DBK is het gevolg van zowel de brede intrede van digitalisering als van de inzet van regio’s om met hun verhalen de DBK uit te dragen. De communicatie van het landelijke project heeft bijgedragen aan bewustwording en het delen van de positieve ervaringen. Het zelfstandig karakter én de diversiteit van de 25 regio’s vragen een aanpak op maat. Dat geldt voor zowel de besluitvorming tot deelname als voor de
ondersteuning bij de feitelijke invoer. Ervaring met het krachtenveld en verbinding met leidinggevenden is essentieel voor het bereiken van resultaat. Binnen de regio’s is het opdrachtgeverschap en projectmatig werken nog weinig ontwikkeld. Het project heeft een masterclass projectmanagement georganiseerd die zeer goed is ontvangen. Ook op gebied van inkoop is initiatief genomen. Samen met een regio is een modelbestek opgesteld voor de aanschaf van DBK-software en -dienstverlening. De betrokkenheid van vakmensen en bereidheid om mee te werken is groot. Het vergt
een gecoördineerde landelijke aanpak om deze potentie om te zetten in slagkracht.

Perspectief

Met het project Implementatie DBK is een solide basis gelegd voor de operationele informatievoorziening van de regio’s. Deze basis kan in verschillende richtingen worden uitgebouwd om het rendement er van te vergroten:

Meer informatie ontsluiten voor Incidentbestrijding, bijvoorbeeld door uitbreiding
naar aanvalsplan, duikkaarten en evenementen.
Sluiten van de keten door gebruik bij vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Hier komt de relatie met gemeenten en RUD’s om de hoek kijken. En
vervolgens terugmelden aan de landelijke basisregistraties.
Multidisciplinair organiseren van broninformatie, delen van specifieke
informatie via een landelijk sectoraal knooppunt, gezamenlijk laten ontwikkelen
van software en inrichten van informatie-uitwisseling tussen voertuigen en
meldkamer.
Internationale samenwerking en informatie-uitwisseling, met name in de 12
grensregio’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *