VITTOS (Virtuele Incident Training)

In het project VITTOS ( Virtuele Incident Training voor Tactische, Operationele en Strategische besluitvorming) heeft VSTEP, een ontwikkelaar van serious games en trainingsimulaties, aan de opschaling van een bewezen virtueel trainingsplatform (RescueSim) gewerkt ten behoeve van multidisciplinaire incidentenbestrijding. In evaluaties is een grote mate van tevredenheid bij de bestaande gebruikers van RescueSim geconstateerd, maar zijn er ook belemmeringen ervaren in de verdere uitrol van het platform. Hieraan liggen voornamelijk coördinatieproblemen ten grondslag, vanwege de grote diversiteit en versnippering aan organisaties en verbanden in de publieke veiligheidssector. De besluitvormingstrajecten zijn veelal lang en de veiligheidssector was nog niet breed bekend met de mogelijkheden van serious gaming.
VSTEP heeft het systeemfalen willen doorbreken door de applicatie direct bij de Veiligheidsregio’s aan te bieden. Alle Veiligheidsregio’s zijn benaderd en er zijn intensieve voorlichtingen gegeven over de mogelijkheden van serious gaming en VITTOS in het bijzonder. Er zijn daarnaast drie landelijke themasessies georganiseerd in Rotterdam, Schiphol en Geleen.
Het VITTOS project is succesvol geweest. Het virtueel trainen in multidisciplinair en multilevel verband is goed op de kaart gezet en het trainingsplatform RescueSim sluit hiermee beter aan op de exacte behoeften van uiteenlopende stakeholders. Door het intensieve contact met de veiligheidssector (hetgeen VSTEP doorzet na afloop van het M&ICT project) is een breed kennisnetwerk ontstaan die voor toekomstige ontwikkelingen zeer relevant zal zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *