Ketenintegratie Trombosezorg

Hart- en vaatziekten leiden nog steeds tot een zware belasting van het huidige zorgstelsel. Maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen maken dat deze belasting in de toekomst eerder nog verder zal toe- dan afnemen. Veel is te winnen door op een andere wijze om te gaan met preventie en verandering van gedrag. Zowel van (toekomstige) patiënten als van behandelaars. Sleutelwoorden hierbij zijn zelfmanagement en taakdelegatie. Het beschikbaar zijn van faciliterende IT is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het kunnen toepassen vandeze aanpak.
In juni 2009 heeft een consortium rondom de Stichting Begeleide Zelfzorg (sBZ) een aanvraag ingediend bij M&ICT voor een subsidie om een bewezen succesvolle zorgvernieuwing verder te kunnen doorontwikkelen en opschalen. De subsidie van M&ICT heeft ertoe bijgedragen dat een IT platform is doorontwikkeld dat het mogelijk maakt voor trombosepatiënten en/of hun mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, behandelend artsen (medisch specialist, huisarts) en apotheek, om trombosepatiënten een veel effectievere ‘zorgcirkel’ rond zulke trombosepatiënten te realiseren, waardoor deze op een meer geïntegreerde wijze behandeld kunnen worden. Dit leidt tot een in klinische studies bewezen afname van complicaties, lagere maatschappelijke- en zorgkosten en een sterk toegenomen vrijheid voor de betreffende patiënten.
Omdat het IT platform specifiek is ingericht op begeleiding via een zogenaamde ‘verlengde arm structuur’ door wijkverpleging en mantelzorgers is bereikt dat de voordelen van deze vernieuwende wijze van behandeling van trombosepatiënten niet alleen beperkt blijven tot die groepen van de bevolking met kennis van en toegang tot het internet. Ook wijkverpleegkundigen kunnen voor hun patiënten nu beschikken over directe toegang tot de 2e lijn, apotheek en trombosedienst en kunnen tussentijds metingen doorvoeren en doseringswijzigingen uitzetten. Het IT platform faciliteert tevens dat de diverse betrokken zorgverleners (bij toestemming van de patiënt) snel en eenduidig inzicht in de betreffende dossiers hebben.
Het ontwikkelde IT platform is volledig operationeel, en wordt dagelijks gebruikt voor de behandeling van een groeiend aantal trombosepatiënten. Met de grootste trombosedienst van Nederland (ATAL) zijn afspraken gemaakt om patiënten die nu ‘reguliere’ zorg krijgen te ‘transformeren’ naar ‘zelfmanagement ‘ met begeleiding op afstand middels gebruik van het IT platform.
Met diverse partijen waaronder Buurtzorg, Mediq Apotheken en ATAL wordt inmiddels samengewerkt om de thans voor trombose gerealiseerde zorgcirkel verder te gaan uitbreiden tot een vernieuwende 1.5e lijns inrichting van zorgtrajecten voor andere chronische aandoeningen, waaronder Diabetes Mellitus. Het thans beschikbare IT platform en de in het project ontwikkelde procesmatige en medisch vakinhoudelijke ervaring, zijn hiervoor van grote waarde. Ook zal het IT platform ingezet gaan worden bij de introductie van de nieuwe generatie orale anti-stollingmiddelen. Met de komst van deze nieuwe middelen is de ondersteuning en begeleiding van de patiënt belangrijk om de therapietrouw te borgen. De beoogde werkwijze zal wetenschappelijk worden
onderzocht in gezamenlijkheid met de afdelingen ‘cardiologie’ en ‘interne geneeskunde’ van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. [Ook vanuit de pharmaceutische sector is grote belangstelling voor dit onderzoek, getuige de bereidheid van een marktpartij om het onderzoek te willen co-financieren].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *